Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Yleiskaava 2011

17.3.2011

Muonion kunnanhallitus

Asia: Olostunturin asukasyhdistyksen mielipide Olostunturia koskevasta yleiskaavan valmisteluaineistosta.
Olostunturin Asukasyhdistys ry esittää kunnioittaen seuraavaa Olos-Särkijärvi-Torassieppi osayleiskaavan valmisteluaineistosta:

Tässä yleiskaavan laatimisvaiheessa on hyvin tarkkaan arvioitava ja harkittava, mitä arvoja ja merkitystä Olostunturi edustaa Muonion kunnalle, sen imagolle, kuntalaisille, matkailijoille, loma-asukkaille ja elinkeinoelämälle nyt ja mitä muutoksia siihen halutaan tehdä yleiskaavoituspäätöksellä. Olostunturin asukasyhdistyksen mielestä kaavaehdotuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon tunturiin ehdotettujen matkailupalvelualueiden (RM) mielekkyyttä ja kielteisiä vaikutuksia.

Maastohiihto on Muonion kunnan ehdoton vahvuus. Yleiskaavassa tulee päättää säilyykö Muonio ja Olostunturi maastohiihdon valtakunnallisena keskuksena ja kehitetäänkö sitä sellaisena vai ei. Yleiskaavavalmisteluaineistosta on pääteltävissä, että Olostunturia kehitetään jatkossa yhden yrityksen laskettelukeskuksena ja majoitusalueena maastohiihdon sijaan. Kunnanhallituksen tulisikin arvioida ja päättää, onko Olostunturista Pallakseen, Leviin ja Ylläkseen verrattavaksi laskettelukeskukseksi ja pystyykö se kilpailemaan tasaveroisesti niiden kanssa ja riittääkö Oloksen laskettelurinteille yleensäkään riittävästi kysyntää suurten laskettelukeskusten välittömässä läheisyydessä.

Tähän asti Muonio-Olosta on kehitetty onnistuneesti maastohiihtokeskuksena. Siinä tarkoituksessa muun muassa Muonion lukio on muutettu ja profiloitu hiihtolukioksi ja Olostunturille ja siitä edelleen on rakennettu ja tarkoitus rakentaa sulan kauden hiihtoharjoitteluun soveltuvat kevyen liikenteen väylät.

Olostunturi on myös muoniolaisten ja loma-asukkaiden olennainen ulkoilu- ja virkistysalue. Sinne on rakennettu tässä tarkoituksessa toimivat ulkoilu- ja hiihtoreitit. Käsityksemme on, että sekä muoniolaisten että loma-asukkaiden mielestä Olostunturia nykyisellään ulkoilu- ja virkistysalueena ei saa vaarantaa.

Olostunturin rikkumaton luonto on tulevaisuuden matkailuvaltti. Tunturin laella olevat tuulivoimalatkin on onnistuttu ”maisemoimaan” niin, että luonnon rikkumattomuus on tunturialueen vallitseva vaikutelma. Tunturin laelta avautuvat vertaansa vailla olevat näkymät pitkälle eri suuntiin. Tunturia kiertävä maisemapolku ja latu on todellinen näköalareitti, jonka merkitys ja arvo tulisi punnita yleiskaavassa erityisesti matkailijoiden, matkailun, ja elinkeinoelämän edistämisen kannalta. Maisemareittiä ei ole vielä edes riittävästi hyödynnetty matkailun kannalta. Jostain syystä maisemareittiä ei ole käsitelty kaavaselostuksessa. Onko se tarkoituksellista.

Olostunturin itäosassa olevalla laajalla monimuotoisella kalliotasanteella metsärajan yläpuolella sijaitsee Vaeltajan risti, Muonion seurakunnan virallinen hartaus- ja hiljentymispaikka. Risti on jo sellaisenaan nähtävyys. Sitäkään ei ole vielä hyödynnetty matkailuelinkeinon kannalta. Olisihan esimerkiksi avioliittoon vihkiminen luonnon keskellä ristillä avoimen taivaan alla ruska-aikana matkailijalle todellinen elämys ja kokemus. Ristiltä itään ja pohjoiseen avautuva maisema etsii vertaistaan. Ristiltä pohjois-luoteiseen avautuu varsin korkealla oleva varpuja kasvava koivikko, joka hehkuu syksyllä ruskan väreissä. Yleiskaavakarttaluonnoksessa ristiltä pohjoiseen viettävä rinne ehdotetaan varattavaksi matkailupalvelujen alueeksi (RM). Sen seurauksena alue menettää merkityksensä ympäristöarvona, hartaus- ja hiljentymispaikkana sekä nähtävyytenä ja etenkin, jos merkitty RM alue ulotetaan niin ylös tunturiin, että sille rakennettavat rakennukset ja pihat peittävät osin tai kokonaan luontonäkymät ja alueen nykyisen rauhan. Näin ei saa tapahtua. Risti tulee ehdottomasti merkitä yleiskaavakarttaan ja mainita kaavaselostuksessa. Kalliotasanne, alueella olevat lammet ja pohjoisrinteellä oleva koivikkoalue on merkittävä MY alueeksi.

Olostunturin pohjoisrinteellä 12 km ladun yläpuolinen VU merkitty alue on koskematonta erämaata alassolisevine tunturipuroineen. Alue on luonnoltaan monimuotoinen ja rajautuu idässä tunturista ampumaradalta alas hotellille laskevaan latuun. Sen tähän asti säilyneet luontoarvot tulee säilyttää sellaisenaan jättämällä alue nykyisellään ja merkitä kaavakartassa metsävaltaiseksi alueeksi (MY).
Ehdotuksessa on merkitty Olosrinteeseen noin 10 ha matkailupalvelujen (RM) alue. Alueen ”halkaisee” ampumaradalta tunturista alas hotellille johtava latu. Sen länsipuolella oleva osa on edellä kuvattua koskematonta erämaata. Olostunturin asukasyhdistyksen kanta ja ehdotus on, ettei aluetta varata matkailupalvelujen käyttöön vaan säilytetään nykyisellään. Jos alue päätetään muuttaa ehdotuksen mukaisesti RM alueeksi ja rakennetaan, alueen nykyinen koskematon luonto tuhotaan jo pelkästään maarakennustöillä täytettäessä luonnon rotkot, syvänteet ja purourat rakentamispohjiksi. Myös tunturista alas johtava latu joutuu tuhon kohteeksi ja korvaavaa latu-uraa on vaikea löytää vahingoittamatta luontoa ja hankaloittamatta maastohiihtojärjestelyitä. – Jos kaikesta huolimatta halutaan pitää kiinni RM alueesta, Olostunturin asukasyhdistyksen mielestä RM alue tulisi rajata niin , että laskeva latu ja sen länsipuolella oleva erämaaluonto säilytetään sellaisenaan ja vain ladun itäpuolinen rinneosa merkitään RM alueeksi. Näin meneteltäessä vältetään myös hotellitoiminnan loma-asutuksen, kahden eri kulttuurin sekoittuminen toisiinsa ja siitä aiheutuvat haitat.

Jos kaikesta huolimatta em. 10 ha rinneala varataan matkailurakentamiseen (RM), päätöksentekijällä  tulee päätöksenteossa olla käytettävissä selvitys siitä, miten 12 km hiihtoladun ja RM alueelle johtavien teiden ja laskettelurinteen alastuloalueen risteys  ratkaistaan. Pelkkä selitys asian ratkaisemisesta asemakaavavaiheessa ei mielestämme riitä. Myös selvitys ko. RM alueen hulevesien valumareiteistä tulisi selvittää. Mainituilta osin on tarpeen yksityiskohdittain tietää, mitä aluetta koskevasta yleiskaavapäätöksestä seuraa.

Puheenjohtaja Olli Simonen
Varapuheenjohtaja Riitta Virmala

Tiedoksi: Lapin Ympäristökeskus, Kunnanjohtaja Leena Lehtoruusu, Luoteis-Lappi, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat

Muonion kunnan vastaus kannanottoomme 11.2011