Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Muonion kunta

Tiedottaa 1/2012


15.2.2012

Mielmukkavaaran asemakaavaehdotus

Mielmukkavaara on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi
(M) ja myös tuulivoima-alueeksi (tv), ja kunnanvaltuusto on 16.3.2009 hyväksynyt
asemakaavan laatimisen. Kaavoitettavaksi suunniteltu alue sijaitsee Pohjoisella
valtionmaalla Mielmukkavaaran laella, ja siihen kuuluu myös valtatieltä tuulipuistoalueelle
johtava tie. Kaava-alueen pinta-ala on noin 600 ja tuulipuiston 400 hehtaaria.
Valmisteltavana olevan asemakaavan tarkoituksena on luoda tarvittavat kaavalliset
puitteet tuulipuiston rakentamiselle ja sovittaa tuulivoimarakentaminen yhteen alueen
muun käytön kanssa sekä vaalia alueella tai sen ympäristössä esiintyviä luonto- ja
muita arvoja. Tuulipuistohankkeessa on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
(YVA), joka on päättynyt yhteysviranomaisen syyskuussa 2010 antamaan
lausuntoon. Lausunto on otettu kaavaa laadittaessa huomioon. Koska kaavoitettava
alue sijaitsee lähellä Ruotsin ja Suomen välistä rajaa, hankkeessa sovelletaan myös
kansainvälistä kuulemismenettelyä.

wpd Finland Oy vastaa tuulipuistohankkeesta ja kaavan laatijana toimii Pöyry

Finland Oy.

Tavoitteena on käynnistää tuulipuiston rakentaminen vuonna 2013. Rakentamisen
arvioidaan kestävän noin vuoden ja ajoittuvan 2 vuodelle. Tuulivoimaloiden tekninen
käyttöikä on noin 25 vuotta ja kaapeleiden vähintään 30 vuotta. Perustukset mitoitetaan
50 vuoden käytölle ja koneistoa uusimalla tuulipuiston käyttöä on mahdollista
jatkaa 50 vuoteen asti.
Valmistelussa on päädytty YVA-menettelyn tulosten ja kaavoituksen yhteydessä tehtyjen
selvitysten perusteella vaihtoehtoon, joka mahdollistaa 15 tuulivoimalan rakentamisen.
Voimaloiden yksikköteho on noin 3 megawattia ja voimalan tornin ja lavan
yhteiskorkeus enintään 150 metriä. Kukin tuulivoimala muodostuu perustuksen päälle
asennettavasta tornista, kolmilapaisesta roottorista ja konehuoneesta. Perustustapana
on paaluttamaton betonilaatta, joka kaivetaan 2–4 metrin syvyyteen ja peitetään maalla.
Voimalat sijoitetaan 450–700 metrin etäisyydellä toisistaan ja liitetään puiston sähköasemaan
ja siitä alueen sähköverkkoon 110 kilovoltin siirtojohdolla. – Voimajohtolinja
Muonion sähköasemalle ei kuulu kaavaan.
Sähkön siirtoreitiksi on valittu YVA:n mukainen vaihtoehto A pienin tarkistuksin, jolloin
voimajohto lähtee vaaran pohjoisrinteeltä, kiertää vaaran itäpuolta ja liittyy olemassa
olevaan 45 kilovoltin johtolinjaan Syväjärven ja Mielmukkajärven välissä. Johdon
kokonaispituus on 25 km, ja siitä 22 km sijoittuu nykyisen siirtojohdon rinnalle.
Kaava-alueella siirtojohto toteutetaan maakaapelina ja myös Kaarnesjoki alitetaan
kaapelina.
Voimalan ympäriltä joudutaan raivaamaan puustoa noin 0,5–0,8 hehtaarin alueelta rakennus-
ja asennustöitä varten. Tuulipuiston rakenteiden vaatima maapinta-ala on yhteensä
enintään noin 40 ha, ja muilta osin kaava-alue jää luonnontilaan. Tuulipuisto ei
estä vaaran nykyistä käyttöä virkistykseen ja metsästykseen, ja myös poronhoito voi
alueella jatkua. Raskaat kuljetukset keskittyvät rakentamisvaiheeseen, ja nykyistä liittymää
joudutaan leventämään yhdistelmäajoneuvojen kääntymisen mahdollistamiseksi.
Asemakaavan vaikutusten arviointi perustuu pitkälti YVA-menettelyn aikana tehtyihin
selvityksiin. Merkittävimmät pitempiaikaiset ja laajimmat vaikutukset kohdistuvat
alueen maisemaan ja siten virkistykseen ja matkailuun sekä ihmisten elinoloihin ja
viihtyvyyteen. Vaikutuksia on eritelty laajasti kaavaselostuksessa.
Matkailuvaikutusten selvittäminen on ollut yksi YVA-menettelyn ja sen jälkeisten selvitysten
painopistealueista. Selvitysten perusteella tuulivoimahankkeen toteuttaminen
ei aiheuta poronhoidolle, luontoon, maisemaan, kulttuuriympäristöön, matkailuelinkeinolle,
virkistykseen tai elinympäristön laatuun sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka
eivät olisi hyväksyttäviä ja siten estäisivät hankkeen toteuttamista.

Kaavaehdotus pidetään helmi-maaliskuussa teknisessä osastossa nähtävänä vähintään
30 päivän ajan ja yleisötilaisuus järjestetään to 23.2. Kaava-aineisto laitetaan myös
www-sivuille. Yhteyshenkilöinä toimivat kaavan laadintatyöstä vastaava diplomiinsinööri
Pasi Rajala ja kunnan viranhaltijoista Jaakko Muotka. Lisätietoja saa myös
kunnanhallituksen puheenjohtajalta Juha Niemelältä (040 489 5155,
juha.niemela@muonio.fi).

Kuulutus julkaistaan mm. Lapin Kansassa, kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla ja
tässä kuntatiedotteessa.

 

Vesi- ja tunturialueiden osayleiskaavoituksen eteneminen

Korkeimman hallinto-oikeuden kumottua kunnanvaltuuston osayleiskaavapäätökset
12.3.2007 Olos–Särkijärvi–Torassieppi- ja Jerisjärvi–Äkäsjärvi-osayleiskaavojen hyväksymisestä
valtuusto päätti 14.9.2009 käynnistää kaavoitustyön uudelleen
31.5.2004 hyväksymänsä vesi- ja tunturialueiden kehittämissuunnitelman pohjalta.
Kaavoitustyö jaettiin kolmeen osaan ja ensimmäisenä toteutettiin Isonmaan alueen
kaavoitus. Isonmaan osayleiskaava ei ole voimassa, koska kaavan hyväksymispäätökseen
on haettu muutosta. Kaavojen laatijana toimii FCG Finnish Consulting Group
Oy.

Kaavoitustyön tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaamaan rakentamista
ja muuta maankäyttöä – rantarakentamisen osalta suoraan rakentamiseen
oikeuttavana. Suunnittelulla halutaan tukea elinkeinojen, erityisesti matkailun ja kylmäteknologian,
kehittämistä alueella ja huolehtia ympäristöstä ja maisemasta sekä parantaa
kyläasumisen edellytyksiä. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on osoittaa alueen
erityiset luonto-, maisema- ja rakennetun ympäristön arvot ja edistää niiden säilymistä.
Kaava-asiakirjoissa selostetaan laajasti suunnittelualueen oloja: mm. harvinaisia ja
uhanalaisia lintu- ja kasvilajeja, luonnonsuojelualueita ja myös muita luonnonsuojelullisesti
ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita kohteita, samoin yleiskaavan vaikutuksia.
Kummankin suunnittelualueen pinta-ala on noin 200 km2 ja alueelle sijoittuu merkittävinä
kohteina mm.
– Kemin ja Tornion vanha raja ja Ratsutie
– Keimiöniemen kalakentät ja Torassiepin kylä
– Jerisjärven ja Äkäsjärven saaret
– Juuvarovan ja Nivunkitunturin virkistysalue
– Suoppamanselän vanhat metsät ja Metsäruonajärven ja Ruonaojan rimpisuoalueet
Oloksen luonnonsuojelualue ja Madeojankuusikko.
Ranta-alueiden mitoitusselvitystä on tarkistettu ja tehty mm. Torasjärven laajennusalueen
luonto- ja maisemaselvitys. Museovirasto on viime kesänä tehnyt arkeologisen
täydennysinventoinnin, ja paliskunnan ja Metsähallituksen edustajien kanssa on neuvoteltu.
Mm. pidettyjen katselmusten, selvitysten, neuvottelujen ja mielipiteiden käsittelyn perusteella
kaavoihin on tehty joitakin muutoksia. Selkeät virheet ja puutteellisuudet on
korjattu ja lähtökohtaisesti katsottu, että lisärakennuspaikkavaatimuksia ei hyväksytä,
jos kiinteistö tai emätila on käyttänyt laskennallisen rakennusoikeutensa.
Ranta-asemakaavoitetut alueet on jätetty mitoituksen ulkopuolelle, samoin pienet
lammet ja saaret. Särki- ja Nivunkijoki on mitoitettu siten, että jokaiselle emätilalle
muodostuu yksi rakennusoikeus ja rakennuspaikka määritellään rakennusluvan yhteydessä.
Joitakin kaavamääräyksiä on täsmennetty ja kaavaan tehty mm. seuraavia muutoksia:
– Hietarannan ja Sappisalmen ranta-asemakaava-alueet on rajattu pois kaavan ohjausvaikutuksesta.
– Särkipalon kylmäteknologia-alue on otettu kokonaisuudessaan mukaan kaavaalueeseen.
– Torassiepin ja Särkijärven kyläalueen rajausta on tarkistettu ja osa Särkijärven ja
Särkilompolon ranta-alueesta siirretty ranta-alueen mitoituksen piiriin.
– Siepinvaaraan merkityt RM-2 ja RM-3-alueet on poistettu ja RM-5-aluetta laajennettu
Torasjärven rantaan.
– Siepinvaaran ja Torassiepin alueen VR-varausta on tarkistettu.
– Rajauksia on muutettu Oloksen alueella ja Kalkinrovassa.
– Reitistöjen linjauksia ja virkistyskohteita on tarkistettu, jopa poistettu.

Yleisötilaisuudet ja vastaanotot

Kaavaehdotukset ovat valmistuneet. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavaehdotukset
pidetään maalis-huhtikuussa nähtävänä kunnan teknisessä osastossa ja asiakirjoihin
on mahdollista tutustua myös www-sivuilla.

Suunnitelmien mukaan yleisötilaisuuksia ja vastaanottoja järjestetään seuraavasti:
– Helsingissä yleisötilaisuus ma 12.3. ja vastaanotto ke 14.3.
– Muonion yläkoulun auditoriossa yleisötilaisuus ma 19.3. ja vastaanotot kahtena
seuraavan päivänä eli ti 20. ja ke 21.3.

Kaava-asiakirjojen nähtävänäpitoajankohdasta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin ja
kaavoittajan vastaanottotilaisuuksiin voi ilmoittautua kunnanvirastoon (0400
686 211).

 

Mielmukkavaaran asemakaavaehdotus (kuulutus)


Kunnanvaltuusto on päättänyt asemakaavan laatimisesta Mielmukkavaaraan noin 600
hehtaarin suuruiselle alueelle wpd Finland Oy:n suunnitteleman tuulipuiston rakentamisen
mahdollistamiseksi. Mielmukkavaara sijaitsee noin 16 kilometriä kuntakeskuksesta
pohjoiseen.
Noin 400 hehtaarin suuruiselle tuulipuistoalueelle on tarkoitus rakentaa enintään 15
tuulivoimalaitosta, joiden yksikköteho on 3 megawattia. Voimalat sijoitetaan 450–700
metrin etäisyydelle toisistaan ja sähkönsiirtojohdot toteutetaan koko kaava-alueella
maakaapelein. Tuulivoimalaitos koostuu maavaraisen betonilaatan päälle asennettavasta
tornista, kolmilapaisesta roottorista ja konehuoneesta, ja voimalan lakikorkeus
on enintään 150 metriä. Tuulipuisto liitetään alueelliseen sähköverkkoon 110 kilovoltin
siirtojohdolla. – Voimajohtolinja Muonion sähköasemalle ei kuulu kaavaan.
Tavoitteena on käynnistää tuulipuiston rakentaminen vuonna 2013. Rakentamisen arvioidaan
kestävän noin vuoden ja ajoittuvan 2 vuodelle. Tuulivoimaloiden tekninen
käyttöikä on noin 25 vuotta, mutta koneistoja uusimalla tuulipuiston käyttöä on mahdollista
jatkaa 50 vuoteen asti.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi syksyllä 2010 (Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 9.9.2010), ja kaavan laatimiseen
liittyvästä kansainvälisestä kuulemisesta huolehtii ympäristöministeriö.
Kaavan laatijana toimii Pöyry Finland Oy, ja tavoitteena on, että kaavaehdotus saadaan
keväällä 2012 valtuustokäsittelyyn.

Yleisötilaisuus


Kaavaehdotusta esitellään torstaina 23.2. klo 18 alkaen yläkoulun auditoriossa (Opintie
8) – kahvitarjoilu ennen tilaisuutta klo 17.30 alkaen.
Nähtävänäpito
Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus muistutuksen esittämiseen kaavaehdotuksesta.
Asiakirjat pidetään 17.2.–19.3.2012 nähtävänä teknisessä osastossa
(maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 §), ja aineistoon voi tutustua myös
Internet-sivuilla (www.muonio.fi).

Mielipiteiden esittäminen

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään
maanantaina 19.3.2012 klo 15.30. Kunnanhallituksen osoite on Puthaanrannantie 15a,
99300 Muonio ja faksin numero (016) 532 774.
Osalliset
Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Lisätietoja
Lisätietoja saa kaavan laatijalta ja kunnan yhteyshenkilöiltä. Heidän yhteystietonsa
ovat seuraavat:
Kaavan laatija Pöyry Finland Oy
– osoite Jaakonkatu 3, 01621 Vantaa
– diplomi-insinööri Pasi Rajala
– puhelin 010 33 26454
– sähköposti pasi.rajala@poyry.com.
Kunnan yhteyshenkilö
– kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka
– puhelin 040 516 0790
– sähköpostit jaakko.muotka@muonio.fi.