Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Tuomaanpalon kaavoitus

Olostunturin asukasyhdistys ry LAUSUNTO

14.9.2014
Muonion kunnanhallitus
Puthaanrannantie 15 a
PL 25, 99301 Muonio

VIITE Lausuntopyyntönne 14.8.2014
ASIA Lausunto Tuomaanpalon asemakaavan valmisteluaineistosta
Olostunturin asukasyhdistys pitää hyvänä sitä, että jo asemakaavan valmisteluvaiheessa anne-taan laaja osallistumismahdollisuus eri osapuolille.
Asukasyhdistys keskittyy lausunnossaan erityisesti valmisteilla olevaan asemakaavaan liittyviin liikennejärjestelyihin ja kiinnittää huomion siihen, että kaavoituksen tavoitteista ja suunnitelluista vaihto-ehdoista puuttuu kokonaan Oloksen loma-asutusalueen, Tuomaanpalon ja LomaOloksen yhdistävä sisäinen kokoojakatu. Nämä alueet yhdistävä katu (Tuomaanpalontie) on erittäin tärkeä alueiden rakentumisessa nyt ja erityisesti tulevaisuudessa kehityksen sekä liikenneturvallisuuden turvaajana.
Toiminnallisina perusteluina tällaiselle kokoojakadulle voidaan esittää mm. seuraavaa.
1. Alueiden sisäisen liikenteen ei tarvitse kulkea Rovaniementien kautta.
2. Vältettäisiin haitta, joka väistämättä aiheutuisi siitä, että liikenneyhteys suunnitelluilta asunto-rakentamiseen osoitetuilta tonteilta kulkisi vain Muonion keskustan suuntaan ja lomarakentamiseen suunnitelluita tonteilta vain Oloksen suuntaan. Tämä haitta poistuisi samalla myös Oloksen III-alueen osalta.
3. Kevyenliikenteen väylän turvallisuus paranisi, kun sillä nyt luvattomasti ajavat autot siirtyisivät käyttämään kokoojakatua, jonka rakentamiselle ei ole mitään esteitä.
Yhdistys pitää ehdottoman tärkeänä, että kaikissa vaihtoehdoissa säilytetään historiallinen Oloksentien kevyenliikenteen väylä Olokselta Muonion keskustaan.
Asukasyhdistys kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että Oloksen asemakaava-alueella on runsaasti (57 kpl) rakentamattomia RA-tontteja, joista suurin osa sijaitsee III-alueella. Tuomaanpaloon tätä taustaa vasten esitetyt 24 RA-tonttia eivät näyttäisi kovin ajankohtaisilta, kun ajatellaan, että asemakaava on periaatteessa tarkoitettu yksityiskohtaiseksi sitovaksi rakentamistapaohjeeksi välittömään rakentamistarpeeseen.
Mikäli kaavallisia esteitä ei ole, Oloksen III-alueen asemakaavaa tulisi tässä yhteydessä muuttaa siten, että se sallisi myös pysyvää asuntorakentamista, mikä osaltaan lisäisi alueen kiinnostavuutta ja halukkuutta rakentamiseen.
Yhdistyksen käsityksen mukaan esitetyn kaavaluonnoksen VE B:n AR-kortteliin 3 pitäisi tut-kia/suunnitella asumisen lisäksi palveluluontoista yritystoimintaa sallivaa maankäyttöä. Palvelujen kehittäminen nostaisi uuden asuinalueen arvoa. Tuomaanpalontien itäpuolelle ei siten tulisi muuta rakentamista.
Kaavaluonnoksessa on nyt nähtävissä olevaan tarpeeseen riittävästi rakennusoikeutta. Kaava-ratkaisun tulisi olla myös muodoltaan sellainen, että sitä on kehityksen myötä myöhemmin mahdollista laajentaa. Samalla kaavan sisältö ja laatutavoitteet voisivat rakentamisen käyttö-tarkoitukseltaan olla monipuolisempia ja haasteellisempia. Alueen sijainti ja topografia antavat siihen hyvät edellytykset. Tässä vaiheessa on myös hyvä ottaa huomioon tulevaisuuden vaiheittainen rakentaminen.
Asukasyhdistyksen jäsenkunta, joka tuntee hyvin Oloksen ja sen lähialueet, tuntee elävää mielenkiintoa myös Oloksen alueen kaikenpuoliseen kehittämiseen ja haluaa mielellään olla siinä mukana.

Eila Uotila, puheenjohtaja Osmo Lappalainen, sihteeri