Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintakertomus 2014

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Yleistä
Vuosi 2014 oli asukasyhdistyksen 20. toimintavuosi. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.12.1995. Toi-minnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.
Hallinto
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.4.2014 Kielassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Kuitua tunturiin- hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen kertoi Oloksen alueelle tulevasta laajakaistahankkeesta. Vuosikokousesitelmän piti fysioterapeutti Vesa Sirkka aiheesta ”Lihasten huolto”.
Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallituksen varsi-naisiksi jäseniksi valittiin vuosikokouksessa uudelleen Osmo Lappalainen, Helena Santala, Olli Simonen, Riitta Virmala ja Eila Uotila. Varajäseniksi valittiin uudelleen Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Sirpa Stark ja Ismo Tolonen sekä uutena Lasse Laaksonen.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 17.4.2014 puheenjohtajaksi Eila Uotilan, varapuheenjohtajaksi Riitta Virmalan, sihteeriksi Osmo Lappalaisen, varasihteeriksi Sirpa Starkin ja rahastonhoitajaksi Helena Santa-lan.
Hallitus piti toimintavuonna 5 kokousta.
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten.
Jäsenet
Jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 132 jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut 45 jäsentä. Yhdistyksen jäsenille oli lähetetty yhteensä viisi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.
Edustus Muonion Paanat ry:ssä
Yhdistys hyväksyttiin Muonion Paanat ry:n jäseneksi 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa.
Tuotot järjestetyistä tapahtumista, joista vain Keimiöniemen kalamajoilla järjestetystä jäsentapaamisesta, perittiin osallistumismaksu, olivat 600 euroa. Kulut tästä tapahtumasta olivat 960 euroa.
Tilikauden tulos oli 48, 95 euroa ylijäämäinen.
Olos-Särkijärvi-Torassieppi-osayleiskaava
Pohjoisvalituksen Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 17.6.2014 antamallaan päätöksellä asukasyhdistyksen vali-tuksen Olos-Särkijärvi-Torassieppi-osayleiskaavasta. Yhdistyksen valitus koski vain kahta aluetta Oloksella, ei koko kaavaa. Yhdistyksen edustajat neuvottelivat 3.7.2014 kunnan edustajien kanssa mahdollisista vaihtoeh-toisista ratkaisuista valituksenalaisten alueiden osalta. Kunnan puolelta ei kuitenkaan katsottu voitavan hyväksyä mitään yhdistyksen esittämistä vaihtoehdoista. Neuvottelun jälkeen yhdistyksen hallitus päättyi tietoisena siitä, että asiasta hyvin perustellusti olisi voitu edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ettei yhdistyksen kokonaisetu huomioon ottaen kuitenkaan jatketa valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksellä on asemakaavavaiheessa vielä mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan asiaan.
Jäsenkysely
Yhdistyksen jäsenille ja Oloksen alueen muillekin asukkaille lähetettiin asukaskysely yhdistyksen toiminnan ja Oloksen kehittämisestä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Muonin kunnan kanssa. Yhdistyksen jäsenten vastausprosentti oli huomattavan korkea. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty myös Muonion kunnan matkailustrategian suunnittelussa ja tullaan käyttämään hyväksi myös Oloksen ja Muonion kirkonkylän yhteisessä kyläsuunnitelmahankkeessa.
Jäsentapahtumat
– Ruska-ajan jäsentapahtumaan 9.9.2014 Keimiöniemen kalamajoilla osallistui yli 30 henkeä. Tilaisuus onnistui erittäin hyvin ja vastaavanlaisia jäsentapahtumia toivottiin lisää.
– Joulun ajan jäsentapaaminen oli Oloshotellin Takkaravintolassa, jossa tutustuttiin hotellin uusiin tiloi-hin, nautittiin yhdessäolosta ja kuultiin Muonion kunnan elinkeinoasiamiehen Päivi Lapiolahden ker-tomana Muonion matkailustrategia- ym asioista.

Muu toiminta
– Sonera valokuituverkko laajeni kertomusvuoden aikana Olostunturin alueelle. Laajakaistan rakentamisesta ja siihen liittymismahdollisuudesta kerrottiin jäsenistölle kahdessa jäsenkirjeessä sekä vuosikokouksen yhteydessä.
– Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Oloshotellilla 2.9.2014 pidettyyn Muonion kunnan järjestämään Olostunturin alueen virkistyskäytön kehittämistä koskevaan työkokoukseen.
– Kunnanhallitus pyysi lausuntoa Tuomaanpalon asemakaavan valmistelusta. Yhdistys antoi asiasta lau-sunnon 14.9.2014.
– Yhdistys lähetti jäsenkirjeensä 1/2014 liitteenä Muonion Paanojen latumaksulaskut jäsenille, koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten osoitteita.