Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Yhdistyksen säännöt 28.12.2015

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY                                                                    28.12.2015

SÄÄNNÖT

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Olostunturin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Muonion kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta
  • edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
 • toimia jäsentensä edunvalvojana

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– seuraa paikkakunnan yleistä kehitystä sekä Muonioon ja sen ympäristöön kohdistuvia suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia

– tekee aloitteita ja laatii kirjelmiä

– järjestää jäsentapaamisia kuten kokouksia, keskustelu- koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä erilaista harrastus- ja virkistystoimintaa

– harjoittaa tiedotustoimintaa

tekee yhteistyötä Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, ylläpitää ja kartuttaa määrätarkoituksia varten rahastoja, myöntää stipendejä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö, joka omistaa kiinteistön tai osake-huoneiston tai niiden osan Olostunturin asemakaava-alueilla. Myös oikeustoimikelpoinen yhdistys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt voi liittyä jäseneksi.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kutsuilla.

8 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

  • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 • päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä perusteltu esitys ja toimitettava se kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuussa.

10 § Hallitus

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten kaksivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin neljä.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi toiminnan niin vaatiessa asettaa avukseen määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia tai työryhmiä, joiden kokouksissa hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen tehtävään määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

EU 28.12.2015