Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Olli

Olostunturin Asukasyhdistys ry:n hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi

HALLITUKSEN EHDOTUS SÄÄNTÖMUUTOKSEKSI:

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Olostunturin asukasyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Muonion kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää ja kehittää jäsentensä ja Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta
– edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
– toimia jäsentensä edunvalvojana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– seuraa paikkakunnan yleistä kehitystä sekä Muonioon ja sen ympäristöön kohdistuvia suunnitelmia ja
toimenpide- ehdotuksia
– tekee aloitteita ja laatii kirjelmiä
– järjestää jäsentapaamisia, kokouksia, keskustelu-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä erilaista harrastus- ja
virkistystoimintaa
– harjoittaa tiedotustoimintaa
– tekee yhteistyötä Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, ylläpitää ja kartuttaa määrätarkoituksia varten rahastoja, myöntää stipendejä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä hakemuksesta henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa ja hyväksyy yhdistyksen säännöt sekä omistaa kiinteistön, osakehuoneiston tai niiden osan Olostunturin alueella taikka asuu siellä vakinaisesti.

Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi myös rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön, jonka kannatusmaksun vuosikokous päättää.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet yhdistystä kohtaan päättyvät eroamisvuoden viimeisenä päivänä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

6 § Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköisesti.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

9 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä perusteltu esitys ja toimitettava se kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuussa.

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen jäsenten kaksivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin kolme.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi toiminnan niin vaatiessa asettaa avukseen määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia tai työryhmiä, joiden kokouksissa hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.


11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen tehtävään määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

14 § Muut asiat

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

JÄSENKIRJE 1/2023

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS ry JÄSENKIRJE 1/2023

Yhdistyksen taloudelliset toimintapuitteet ovat kunnossa

Vuoden 2022 lopulla yhdistyksellä oli 59 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Jäsenmaksuvaroja on käytetty mm. laavun polttopuiden hankintaan, yhdistystapaamisiin sekä opiskelijastipendiin. Yhdistys on saanut tänä vuonna Muonion kunnalta kyläyhdistyksille osoitettua avustusta 675 euroa. Avustuksen perusteena ovat Oloslaavun puuhuollosta huolehtiminen, jäsentapaamiset ja postilaatikkotelineiden kunnossapito. Puuhuollon toimittaja on löytynyt. Postilaatikkotelineet tuettiin toimintavuonna, suurempiin korjauksiin paneudutaan myöhemmin.
Sääntöuudistus vuosikokouksen asialistalla

Yhdistyksen hallitus on valmistellut sääntöuudistuksen vuosikokoukselle 7.9.2023.

Suurin muutos koskee mahdollisuutta kokoontua myös etänä, tapa johon korona-aikana totuimme. Etäkokoontuminen ei ole tavoite, mutta helpottaa asioiden muodollista hoitamista, kun jäsenemme asuvat eri puolilla Suomea ja viettävät aikaa Muoniossa eri aikoina.

Yhteiskunnallinen keskustelu on siirtynyt yhä enemmän nettiin

Tästä syystä kotisivumme kaipaavat huomiota ja asiantuntevaa uudistamista. Myös muut toimintatavan muutokset ovat tervetulleita. Esim. Muonion kunta muiden kuntien ohella on kiinnostunut etätyön lisääntymisestä ja voisivatko jäsenet tarjota tähän mahdollisuuksia? Asiaa kartoitetaan meneillään olevassa alueellisessa tutkimuksessa.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksurekisterin mukaan tämän vuoden jäsenmaksuja on vielä maksamatta. Toivon, että maksaisitte jäsenmaksun 20 €/jäsen ja perheenjäsen 5 € Olostunturin Asukasyhdistyksen tilille elokuun aikana. Tilimme on entinen
FI42 5643 7420 0265 17.

Vuoden 2023 vuosikokous

Kevään 2023 vuosikokous jäi pitämättä, vaikka valmius siihen oli olemassa asiakirjojen osalta. Sitä ei kuitenkaan haluttu pitää sääntöjen vastaisesti etänä, vaan se pidetään nyt ruska-aikana.

Vuosikokous pidetään to 7.9.2023 klo 16-18 kyläpirtillä (kirjastoa vastapäätä). Kokouskutsu ja asiakirjat ovat tämän jäsenkirjeen liitteenä.

Toimiakseen aktiivisesti ja ajassa kiinni yhdistys tarvitsee myös uusia jäseniä hallitukseen. Yhdistyksen uudistuminen on vuosikokouksen vastuulla. Uudet ideat ovat tervetulleita. Asiakirjat lähetään jäsenille etukäteen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Hallitus kokoontuu vuosikokousta edeltävänä päivänä 6.9.2023 Swiss Cafeessa klo 16 ja vuosikokouksen jälkeen 7.9.2023 järjestäytymiskokoukseen. Esillä on puheenjohtajan valinta ja hallituksen työnjaosta päättäminen.

Jäsentapaaminen 8.9.2023 Oloslaavulla klo 15 alkaen

Yhteistyö Muonion kunnan kanssa on ollut tiivistä. Perinteisesti kunnan edustajia on osallistunut ruska-ajan laavutapaamiseen, näin myös tänä vuonna. Kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki on lupautunut tulemaan paikalle klo 15 alkavaan jäsentapaamiseen.

Yhdistys tarjoaa makkarat, juomat ja muutakin pientä purtavaa.

Tervetuloa joukoin paikalle ja ottakaa naapureita mukaan, myös yhdistykseen kuulumattomat ovat tervetulleita.

Tiedoksi vielä lopuksi Oloksen tarjontaa
– Kamarisinfoniakonsertti pe 8.9.2023 klo 17 Olos Polar Centerissä
– Hotelli Oloksen perinteiset Ruokafestarit ovat tänä vuonna hirsiravintolassa 16.9.2023 ja kattaukset klo 17
ja 19.Pöytävaraukset hotellin kautta.
– Elokuvia

Kesäisin terveisin
Lasse Laaksonen
pj. 2023

Olustunturin Asukasyhdistys ry:n vuosikokous

Olostunturin asukasyhdistys ry VUOSIKOKOUSKUTSU

Olostunturin asukasyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika Torstai 7.9.2023 klo 16.00.

Paikka Kyläpirtti, Muonion kirkonkylä

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet
Olli Simonen, Eila Uotila, Ritva Niemi, Reijo Rummukainen, Seija Tuulentie.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
10. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
11. Kokouksen päättäminen.

Tilaisuus keskusteluun ja ohjeiden antamiseen uudelle hallitukselle

Hallituksen kokous 4.4.2012

Hallituksen kokous 4.4.2012 klo 15-  Kielan ravintolassa

Esityslista

1. Avaus

2. Päätösvaltaisus

3. Edellisten kokousten pöytäkirjat

4. Kirje Muonion kunnan tekniselle lautakunnalle vesihuollon maksuista

5. Kannanotto Oloksen yleiskaavaehdotuksesta

6. Hallituksen kokoonpano 2012, ehdotus vuosikokopukselle

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Pääsiäisaika 2012 Muonion seurakunnassa

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                      

 

Su 1.4.

Klo 11 palmusunnuntain perhejumalanpalvelus kirkossa, Vilho Vähäsarja

Klo 18 pyhärukoukset seurakuntakodilla

 

Ma 2.4.   

Klo 20 hiljaisen viikon hartaus Ylimuonion rukoushuoneella

 

Ti 3.4.     

Klo 20 hiljaisen viikon hartaus seurakuntakodilla

 

Ke 4.4.     

Klo 20 hiljaisen viikon hartaus Ylimuonion rukoushuoneella

 

Kiirastorstaina 5.4.                  

Klo 19 iltamessu kirkossa, Asko Muraja

 

Pitkäperjanta 6.4

Klo 11 sanajumalanpalvelus kirkossa, Asko Muraja

Klo 19 Ristin ilta kirkossa, runoryhmä Mariat ja Markukset, puhe Tuomas Pöyhtäri, musiikkiesityksiä

 

La 7.4.    

Klo 13 seurat Mielmukassa Saara ja Markku Vuollon loma-asunnossa, kahvitulot YV-keräykselle.

Klo 21 kynttilämessu kirkossa, Asko Muraja, mukana nuorten musiikkiryhmä Elina Järvelän johdolla.

 

I. Pääsiäispäivä 8.4.

Klo 11 messu kirkossa, Pekka Sippola

Klo 14 SRK:n seurat seurakuntakodilla, Pekka Sippola

 

II. pääsiäispäivä 9.4.

Klo 11 sanajumalanpalvelus kirkossa, saarna Jaakko Rytisalo, liturgi Tuomas Pöyhtäri

Klo 19 pyhärukoukset seurakuntakodilla, vier. puhujana Jaakko Rytisalo

 

Jäsenkirje 1/2012 (pääsiäiskirje)

 

 

 

OLOSTUNTURIN   ASUKASYHDISTYS RY          

JÄSENKIRJE  1/2

(PÄÄSIÄISKIRJE)

                                                                                                                                                                                                                              

        
Hyvää pääsiäistä kaikille!

Yhdistyksemme toiminta on kulminoitunut ja kulminoituu perinteisesti jouluun, pääsiäiseen ja ruska-aikaan, jolloin suuri osa meistä jäsenistä on Oloksella lomailemassa, samoamassa tai hiihtämässä, marjastamassa tai muuten vain Lapin luonnosta ja rauhasta nauttimassa. Tavataan pääsiäisenä Oloksella.

Continue reading

Muonion kunta

Tiedottaa 1/2012


15.2.2012

Mielmukkavaaran asemakaavaehdotus

Mielmukkavaara on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi
(M) ja myös tuulivoima-alueeksi (tv), ja kunnanvaltuusto on 16.3.2009 hyväksynyt
asemakaavan laatimisen. Kaavoitettavaksi suunniteltu alue sijaitsee Pohjoisella
valtionmaalla Mielmukkavaaran laella, ja siihen kuuluu myös valtatieltä tuulipuistoalueelle
johtava tie. Kaava-alueen pinta-ala on noin 600 ja tuulipuiston 400 hehtaaria.
Valmisteltavana olevan asemakaavan tarkoituksena on luoda tarvittavat kaavalliset
puitteet tuulipuiston rakentamiselle ja sovittaa tuulivoimarakentaminen yhteen alueen
muun käytön kanssa sekä vaalia alueella tai sen ympäristössä esiintyviä luonto- ja
muita arvoja. Tuulipuistohankkeessa on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
(YVA), joka on päättynyt yhteysviranomaisen syyskuussa 2010 antamaan
lausuntoon. Lausunto on otettu kaavaa laadittaessa huomioon. Koska kaavoitettava
alue sijaitsee lähellä Ruotsin ja Suomen välistä rajaa, hankkeessa sovelletaan myös
kansainvälistä kuulemismenettelyä.

Continue reading

Pallaksen luontokeskuksen kevätkauden tapahtumat

 

21.2.2012 – 24.4.2012 19:30
Kevättalven luontoillat Pallastunturilla
Pallastunturin luontokeskuksen luontoillat aina tiístaisin klo 19:30

6.2.2012 – 30.3.2012
Punaturkin jäljillä Pallaksella
Suomen metsästysmuseon tuottama näyttely ketusta

28.2.2012 19:30 – 28.2.2012
Uhanalaiset pedot
Uhanalaisten petojen seurannasta Lapissa vastaava Metsähallituksen Tuomo Ollila kertoo Ahman viimeiset kuulumiset

6.3.2012 19:30 – 6.3.2012
Uhanalaisten kasvien kartoitustyötä Ylä-Lapissa
Metsähallituksen kasvitieteilijä Saara Tynys kertoo Ylä-Lapin uhanalaisten kasvilajien kartoituksesta Ylä-Lapissa.

13.3.2012 19:30 – 13.3.2012
Pohjoinen luonto maailman muutoksessa
Maailma muuttuu – miten pohjoinen luonto sen mukana? Dosentti Yrjö Norokorpi kertoo ennusteista.

20.3.2012 19:30 – 20.3.2012
Lapin lintuja – lintujen Lappia
Tutkija ja tietokirjailija Pertti Koskimies kertoo Lapin linnustosta ja sen tilanteesta.

27.3.2012 19:30 – 27.3.2012
Suomen erämaat
”Erämaa! Mikä tenhoisa taikasana!” Näin totesi jo T. I. Sorjonen vuonna 1949. Tietokirjailija Jouni Laaksonen kuljettaa katsojan läpi Suomen erämaiden.

3.4.2012 19:30 – 3.4.2012
Tunturissa yötä päivää
Luontokuvaaja Martti Rikkonen kertoo luontokuvauksesta Lapin tuntureilla

4.4.2012 – 25.5.2012
Vuoden luontokuvat 2011
Suomen luonnonvalokuvaajien parhaat kuvat vuodelta 2011

10.4.2012 19:30 – 10.4.2012
Suuri pöllö ja Kymijoelta Kuertunturille
MIka Honkalinnan kertomukset Suuresta pöllöstä ja kotometsän etsimisestä Kymijoelta Kuertunturille.

17.4.2012 19:30 – 17.4.2012
Lapin kasviyhdyskunnat muutoksessa
Biologi Esko Sirjola kertoo Ylä-Lapin kasviyhdyskuntia uhkaavasta muutoksesta.

24.4.2012 19:30 – 24.4.2012
Kuvia ja tarinoita tuntureilta
Metsähallituksen puistomestari Olli Autto kertoo kuvatarinan tuntureilta.