Kirjaudu sisään

Ladataan …

Oloksella tapahtuu
  • Ei tulevia tapahtumia
AEC v1.0.4
Muonion tapahtumat
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Riitta

Hallituksen kokous

Hallituksen kokous pidetään Oloshotellilla juuri ennen vuosikokousta  tiistaina 29.3.2016 klo 16.00.

SÄÄNNÖT 01.12.2015

Patentti- ja rekisterihallituksen 01.12.2015 vahvistamat Olostunturin asukasyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY
SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Olostunturin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Muonion kunta.
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta
– edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
– toimia jäsentensä edunvalvojana
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– seuraa paikkakunnan yleistä kehitystä sekä Muonioon ja sen ympäristöön kohdistuvia suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia
– tekee aloitteita ja laatii kirjelmiä
– järjestää jäsentapaamisia kuten kokouksia, keskustelu-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä erilaista harrastus- ja virkistystoimintaa
– harjoittaa tiedotustoimintaa
– tekee yhteistyötä Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, ylläpitää ja kartuttaa määrätarkoituksia varten rahastoja, myöntää stipendejä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö, joka omistaa kiinteistön tai osake-huoneiston tai niiden osan Olostunturin kaava-alueilla. Myös oikeustoimikelpoinen yhdistys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt voi liittyä jäseneksi.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5 § Jäsenmaksu
Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
6 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai postitse toimitetuilla kutsuilla.
8 § Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä perusteltu esitys ja toimitettava se kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuussa.
10 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä.
Hallituksen jäsenten kaksivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin neljä.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi toiminnan niin vaatiessa asettaa avukseen määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia tai työryhmiä, joiden kokouksissa hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.
11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen tehtävään määräämän hallituksen jäsenen kanssa.
12 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

JÄSENKIRJE 2.2016

Olostunturin asukasyhdistys ry                                             JÄSENKIRJE 2/2016
11.3.2016
Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet
VUOSIKOKOUS JA JÄSENTAPAAMINEN
Asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on tiistaina 29. maaliskuuta 2016 klo 17.00 Oloshotellilla. Hotellin vastaanotosta on ohjaus kokoushuoneeseen. Kokouskutsu on tämän jäsenkirjeen liitteenä. Kokouksessa käsiteltäviin vuosikertomukseen ja toimintasuunnitelmaan voi tutustua etukäteen yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.
Vuosikokouksessa noudatetaan ensimmäistä kertaa patentti- ja rekisterihallituksen 1.12.2015 vahvistamia uusia sääntöjä. Niiden mukaan mm. hallitukseen valitaan 8 jäsentä aikaisempien 5 varsinaisen ja viiden varajäsenen sijasta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja vuorovuosin jäsenistä on erovuorossa neljä.
Uusien sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille sähköpostitse tai postitse toimitetuilla kutsuilla. Tällä perusteella hallitus päätti kokouksessaan 18.12.2015, että yhdistyksen kokouskutsut tästä lähtien lähetetään jäsenille sähköpostitse. Niille jäsenille, joilla ei ole käytettävissään sähköpostia tai jotka nimenomaan haluavat kirjalli-sen kutsun, kutsu toimitetaan edelleenkin postitse. Jotta kutsut ja jäsenkirjeet löytäisivät oi-keaan osoitteeseen, päivittäkää sähköpostiosoitteenne ja muut yhteystietonne ilmoittamalla muutoksista sihteerillemme Sirpa Starkille sähköpostilla sirpa.stark@tekstiiliteollisuus.fi tai puhelimitse 040 502227.
Yhdistyksen kotisivujen käytöstä annettiin aikanaan ohjeet. Ne ovat kuitenkin saattaneet itse kultakin kadota eikä niitä uusilla jäsenillä ole välttämättä lainkaan. Ilman käyttäjätunnusta ja sa-lasanaa vain jäsenille tarkoitetut sivut eivät kuitenkaan aukea. Tämän jäsenkirjeen liitteenä on varapuheenjohtajamme Riitta Virmalan laatima hyvä kotisivujemme käyttöohje. Käykääpä kotisivuillamme ja antakaa palautetta, jotta osaamme kehittää niitä jäsenten parhaaksi.
Vuosikokouksen lisäksi keväällä ei ole muuta yhteistä jäsentapaamista. Olemme kuitenkin on-nistuneet saamaan kokoukseemme Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoen ja elinkeinosih-teeri Päivi Lapiolahden, jotka ovat lupautuneet kertomaan meille Muonion päivänkohtaisista asioista. Tulkaa keskustelemaan ja kysymään heiltä teitä kiinnostavista asioista!
Toivottavasti mahdollisimmat monet pääsevät tai ovat jo Lapissa. Oloksella on lunta enemmän kuin miesmuistiin ja parhaat hiihtokelit hohtavilla hangilla alkavat nyt. Tapaamisiin Oloksella.
Aurinkoista kevättä ja hyvää pääsiäistä!

Eila Uotila, puheenjohtaja

VUOSIKOKOUSKUTSU 2016

Olostunturin asukasyhdistys ry VUOSIKOKOUSKUTSU
13.3.2016
Arvoisa yhdistyksen jäsen
OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS
Olostunturin asukasyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 29. maaliskuuta 2016 klo 17.00 Oloshotellilla Muoniossa. Hotellin vastaanotosta ohjataan kokoushuoneeseen.
Ennen varsinaisia kokousasioita Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki ja elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti ovat lupautuneet kertomaan Muonion kunnan ajankohtaisista asioista.
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio vuodelle 2016
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
9. Valitaan hallituksen jäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Kokouksen päättäminen
Varsinaisen kokouksen jälkeen on mahdollisuus keskustella muista jäseniä kiinnostavista asioista.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa,

Puheenjohtaja Eila Uotila Sihteeri Sirpa Stark

Mökki vuokrattavana

Oloksella on nyt uusi vuokrattava mökki. Tarkemmat mökkitiedot näet tori.fi tai oikotie.fi. Osoite on Jäniksenpolku 4, kakkosalueella.  Joulu on jo varattu, mutta muita aikoja voitte kysellä Jukka Uotilalta, puh 0500 786 366.

Hallituksen kokous 6/2015

KUTSU OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEEN 6/2015
Aika Maanantai, 28.12.2015 klo 16.00
Paikka Tunturiporo, Kutuniva. Muonio
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
4. Yhdistyksen taloudellinen tilanne
5. Jäsenasiat
6. Palaute 20-vuotisjuhlista
7. Toimenpiteet PRH:n hyväksymän yhdistyksen sääntömuutoksen johdosta
8. Jäsentapaamisen 28.12.2015 järjestelyt
9. Muonion Paanojen latumaksujen perintä
10. Kevään 2016 vuosikokous
11. Ilmoitusasiat
12. Muut asiat
– jäsenten toivomuksia ja ehdotuksia yhdistyksen tuleviksi toimenpiteiksi
13. Seuraava kokous
14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Eila Uotila, puheenjohtaja

KUTSU

Kutsu

Olostunturin asukasyhdistyksen 20-vuotisjuhla

 

Keskiviikkona 9. päivänä syyskuuta 2015 klo 17.00
Piilopirtti Mesopotamiassa Pallaksentie 300, Muonio
Ohjelma
Tervetuliaismalja
Tervehdyssanat Eila Uotila
Yhdistyksen juhlakokous
Huomionosoitukset
Muonion kunnan tervehdys
Buffet-tarjoilu
Jäsenten vapaamuotoisia muistikuvia yhdistyksen ja Oloksen historiasta
Haitarimusiikkia Rami Rauhala
Yhteislaulua ja iloista yhdessäoloa

Jäsenet ilmaiseksi, muilta peritään 25 euron osallistumismaksu

Lämpimästi tervetuloa
Olostunturin asukasyhdistys

V.p . 5.9.2015 mennessä Riitta Virmalalle GSM 0400 645 671 tai Eila Uotila GSM 050 66 193

Sääntöehdotus

Sääntöehdotus
OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY
SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Olostunturin asukasyhdistys ja sen kotipaikka on Muonion kunta.
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää ja kehittää Olostunturin asemakaava-alueiden asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta
– edistää asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
– toimia jäsentensä edunvalvojana
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– seuraa paikkakunnan yleistä kehitystä sekä Muonioon ja sen ympäristöön kohdistuvia suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia
– tekee aloitteita ja laatii kirjelmiä
– järjestää jäsentapaamisia kuten kokouksia, keskustelu- koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä erilaista harrastus- ja virkistystoimintaa
– harjoittaa tiedotustoimintaa
– on yhteistoiminnassa Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä liittymis- ja jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, ylläpitää ja kartuttaa määrätarkoituksia varten rahastoja, myöntää stipendejä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö, joka omistaa kiinteistön tai osake-huoneiston tai niiden osan Olostunturin kaava-alueilla.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
6 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.
8 § Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio
– valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä perusteltu esitys ja toimitettava se kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuussa.
10 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista ja viisi (5) varajäsentä.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten kaksivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenistä samoin kuin varajäsenistä on erovuorossa vuorovuosin kaksi.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi toiminnan niin vaatiessa asettaa avukseen määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia tai työryhmiä, joiden kokouksissa hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.
11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen tehtävään määräämän hallituksen jäsenen kanssa.
12 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.
EU/21.12.2014

Kokouskutsu 9.9.2015

Olostunturin asukasyhdistys ry                                            KOKOUSKUTSU
24.9.2015

Arvoisa yhdistyksen jäsen
OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N 20-VUOTISJUHLAKOKOUS
Olostunturin asukasyhdistyksen 20-vuotisjuhlakokous pidetään keskiviikkona 9. syyskuuta 2015 klo 17.00 Mesopotamia Piilopirtissä, osoite Pallaksentie 300, Muonio.
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
6. Kokouksen päättäminen
Vuosikokouksen 2.4.2014 hyväksymä sääntöjen muutosehdotus on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.olostunturinasukasyhdistys.com ja kokouspaikalla ennen kokouksen alkua.
Välittömästi kokouksen jälkeen jatkuu yhdistyksen 20-vuotisjuhla.
Tilaisuudessa on buffet-tarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa,

Puheenjohtaja Eila Uotila

Sihteeri Sirpa Stark

Jäsenkirje 4/2015

Olostunturin asukasyhdistys ry                                              JÄSENKIRJE 4/2015
                                                                                                     16.8.2015

Hyvät yhdistyksen jäsenet

YHDISTYKSEN 20-VUOTISJUHLA JA JUHLAKOKOUS

Yhdistyksemme perustamisesta tulee tänä vuonna 20 vuotta. Keväällä pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin, että sitä juhlitaan ruska-aikana. Juhlia järjestämään valittu juhlatoimikunta Marjatta Suo-minen, Pauli Runtti, Riitta Virmala ja allekirjoittanut on tehnyt työtä käskettyä ja päätynyt seuraaviin juhlajärjestelyihin.
Yhdistyksen 20 -vuotisjuhlat pidetään keskiviikkona 9. päivänä syyskuuta alkaen klo 17.00 MESO-POTAMIASSA, osoite Pallaksentie 300, Muonio.
Ohjelma. Tilaisuuden alussa tarjotaan tervetuliaismalja ja yhdistyksen puheenjohtaja esittää tervetu-liaissanat. Sen jälkeen on yhdistyksen juhlakokous. Sen ainoa varsinainen asia on vuosikokouksessa 2.4.2015 hyväksytyn yhdistyksen sääntömuutosehdotuksen toinen ja lopullinen käsittely. Voimassa olevat yhdistyksen säännöt edellyttävät, että päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
Heti juhlakokouksen jälkeen on vuorossa huomionosoitukset ja Muonion kunnan tervehdys yhdistyk-selle.
Tilaisuudessa on buffet-tarjoilu ja sen jälkeen ja sen aikanakin viimeistään kahviin ehdittäessä toivo-taan jäsenten ja muidenkin osallistujien esittävän muistikuviaan yhdistyksen toiminnasta ja Oloksesta.
Juhlatoimikunta toivoo, että juhlista tulisi rentouttava ja iloinen yhdessäolo ja siksi ohjelmassa on myös haitarinsoittoa ja yhteislaulua. Tutustuminen Mesopotamiaan, Speden piilopirttiin ja paikkaan, jossa hänen monet sketsinsä ja elokuvakäsikirjoitukset ovat syntyneet, on jo itsessäänkin ohjelmanu-mero.
Tilaisuus on jäsenille maksuton. Muilta kutsuvieraita lukuun ottamatta peritään 25 euron osallistu-mismaksu. Tarjoilun järjestämistä varten pyydetään kuitenkin tekemään osallistumisilmoittautumi-set 5.9.2015 mennessä Riitta Virmalalle GSM 0400 645 671 tai Eila Uotilalle GSM 050 66 193.
Muuta jäsentapaamista yhdistys ei ruska-aikana järjestä. Oloksella on kuitenkin paljon muuta ohjel-maa. Olostunturi mm. juhlii 50-vuotista toimintaansa torstaista sunnuntaihin viikolla 37. Kaikesta rus-ka-ajan ajantasaisesta ohjelmasta on tiedot myös Tunturi-Lapin sivuilla osoitteessa www.Tunturi-Lappi.fi.
Kutsu juhlakokoukseen lähetetään jäsenille vielä kirjeitse. Se tulee myös yhdistyksen kotisivuille.
Lämpimästi tervetuloa kaikki joukolla juhlimaan yhdistyksemme 20-vuotistaivalta!

Eila Uotila
Eila Uotila, puheenjohtaja