Kirjaudu sisään

Ladataan …

Oloksella tapahtuu
 • Ei tulevia tapahtumia
AEC v1.0.4
Muonion tapahtumat
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Yhdistys

V 2022 toimintasuunnitelma

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin:

1) Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 29.4.2022 teams:in välityksellä

2) Yhteydenpito jäsenistöön

-jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
-vuosikokouksen osana , ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
-parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

3)cEdunvalvonta

-huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
-pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla ja osallistumalla tarpeen mukaan ELY keskuksen 29.1.2022 vahvistaman ulkoilureittisuunnitelman toimeenpanoon Muoniossa

4) Jäsenhankinta

– Olostunturin Asukasyhdistys on yksi Muonion kyläyhdistyksistä. Olostunturi on perinteisesti ollut loma-asumispainotteinen asuinalue, mutta rinnalle on yhä selvemmin tulossa pysyvää asumista ja asujia. Loma-asukapuolella taas on tyypillistä sukupolven vaihdokset. Sekä pysyvä että uusi loma-asujamisto on tulevien vuosien jäsenhankinnan painoalue ja tuo uutta voimaa yhdistyksmme toimintaan.

5) Muu toiminta

– Osallistutaan Muonion kunnan ja kyläyhdistysten väliseen toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

– Järjestetään Muonion kunnan johdon ja yhdistyksemme hallituksen tapaaminen

– Oloslaavumme maapohjan vuokrasopimus päättyy kuluvana vuonna (2022). Neuvotellaan Muonion kunnan kanssa sopimuksen jatkamisesta.

– Oloslaavumme puuhuolto on vaikeuksissa. Kunnasta on ilmoitettu, etteivät he ota vastuuta laavumme puuhuollosta. Tästä huolimatta jatketaan neuvotteluja kunnan kanssa puuhuollon toimivan ratkaisun löytämiseksi, sillä laavumme on selvästi yksi Muonion matkailukohde ja kuntalaisten retkipaikka. Selvitetään myös Oloshotellin kiinnostusta ja mahdollisuuksia tukea laavun ylläpitoa.

– Yhdistyksemme on huoltanut rakennuttamansa postilaatikkotelineet vuosittain. Viime syksyn myrsky kaatoi Oloksen- ja Kapustarinnan tien risteyksessä olleen suurimman postilaatikkotelineen tielle. Syynä oli telineiden pystytolppien lahoamisvauriot maarajassa. Ko postilaatikkoteline korjattiin talkoilla kengittämällä kyllästetystä puusta rakennetut uudet pystytolpat metallisiin maahan upotettaviin tukiin. Sama kaatumisvaara on kahdella muullakin vastaavalla postilaatikkotelineellä. Niiden kunnan tarkastamiseksi ja korjaamiseksi järjestetään talkoot ruskaviikolla.

– hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa

– Yhdistys tukee tilanteesta riippuen stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

Vuoden 2021 toimintakertomus

Olostunturin asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tavoitteena on:

1. edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuulu-vuuden tunnetta
2. edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
3.toimia jäsentensä edunvalvojana

Vuosi 2021 oli asukasyhdistyksen 27. toimintavuosi. Yhdistyksen toimintaa ohjasi ja rajoitti Suomeen-kin levinnyt koronaviruspandemia kokoontumis-, liikkumis- ja tapaamisrajoituksineen. Tämän takia mm pääsiäisen yhdistystapaamiset peruttiin ja vuosikokous sekä jäsentapaamiset siirrettiin ruskaviikolle.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 73 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 29 perhejäseniä. Jäsenmäärän vähenemistä selittänevät osaltaan korona, yhdistystoiminnan vähäisyys ja sukupolvenvaihdokset Oloksella.

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Eila Uotila ja jäseninä Rauno Kiiveri, Lasse Laaksonen, Helena Muotka, Ritva Niemi, Pauli Runtti 7.9 asti, Ismo Tolo-nen 7.9 alkaen ja Reijo Rummukainen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja, kirjanpidosta Helena Muotka ja laavumme ylläpidosta laavuisäntä Pauli Runtti (7.9.2021 asti) ja Ismo Tolonen (7.9.2021 jälkeen). Toiminnantarkastajana toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönään Marjatta Suominen.

Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kaksi jäsenkirjettä.
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 7.9.2021 Muonion Kyläpirtillä. Kokoukseen osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi perinteisen vuosikokousesitelmän piti puheenjohtaja Olli Simonen aiheesta ”Vanhene viisaasti, säilytä terveytesi ja toimintakykysi”.

Yhdistyksen hallituksen ja Muonion kunnan johdon tapaaminen järjestettiin 31.3.2021. Tapaamiseen osallistuivat yhdistyksen edustajina Olli Simonen, Pauli Runtti, Eila Uotila, Lasse Laaksonen, Ritva Niemi ja Rauno Kiiveri. Kuntaa tapaamisessa edustivat kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, matkailu-asiamies Nina Vesterinen (discovermuonio.fi) ja kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila. Kunnan taholta esiteltiin Muonion kehityssuunnitelmia ja hankkeita. Yhdistyksen taholta tuotiin voimakkaasti esiin Oloksen kehittämistarpeita. Tapaamisia sovittiin jatkettavaksi vuosittain.

Muonion kunta on valmistellut toimivan ulkoilureittisuunnitelmaehdotuksen Olokselle. Se vakiinnuttaa ja virallistaa nykyisen pitkälle valmiin ulkoilureitistön. Ulkoilureittisuunnitelma ja sen toimeenpa-no ovat hyvä pohja ja merkittävä mahdollisuus Oloksen käytön ja Muonioon suuntautuvan matkailun lisäämiselle ja kehittämiselle. Yhdistys antoi ehdotuksesta lausuntonsa Lapin ELY-keskukselle 7.10.2021 tehden muutamia muutosehdotuksia, jotka merkittiin vahvistuspäätöksessä tiedoksi jatkoa varten. ELY-keskus vahvisti suunnitelman 29.10.2021

Yhdistyksen syysretki järjestettiin 8.9.2022 Ranskan kuninkaan Ludwig Filipin lapsen, Puolikko-Erkin synnyinpaikalle Hirvaslompoloon Lepsämäjärven rannalla olleen Pappilanrannan historialliselle kala-majan sijaintipaikalle. Ko kalamajassa Muonion pappilan emännän sisko Beata Caisa Wahlbom syn-nytti pojan silloiselle v 1796 syntyneelle Orleansin herttua Ludvig Filipille, joka oli vallankumousta paossa Skandinaviassa. Retkelle osallistui 23 yhdistyksen jäsentä. Retkikuntamme 10 auton jono herätti huomiota Muoniossa. Luoteislappi kirjoitti retken seurauksena artikkelin yhdistyksestämme ja ko retkestä.

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 9.9.2021
yhdistyksen Oloslaavulla. Tämän vuo-den laavuvieras oli kunnanjohtaja Laura Ensbuska-Mäki. Hän kertoi kunnan tavoitteista ja suunnitel-mista. Häntä kuulemaan ja tuttuja tapaamaan laavulle oli kokoontunut 28 jäsentä. Laavuisäntä Pauli Runtti luopui tilaisuudessa isännän tehtävästä muuttaessaan pois Olokselta. Puheenjohttaja Simonen kiitti Paulia pyyteettömästä ja neuvokkaasta laavun toimintojen kehittämisestä, ylläpidosta ja huol-losta. Laavulla kävijät muistavat Paulin työtä laavulla käydessään ja ihaillessaan Paulin toiminnan kädenjälkinä paistinritilää nuotion yllä, istuinpenkkejä, puuvajaa ja montaa muuta Paulin kädenjälkeä laavulla.

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan entistä suositumpi retki- ja turistikohde niin jäsen-ten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste laavun yllä-pidon ja ennen kaikkea nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Huo-limatta kunnan myönteisestä suhtautumisesta laavuun kunta ei ole lupautunut huolehtimaan laavun puuhuollosta.

Yhdistyksemme ponnistelujen tuloksena Olosalueelle rakennettiin v 2013 yhteneväiset postilaatikkotelineet, joita yhdistys on huoltanut vuosittain. Lokakuun ensimmäisellä viikolla Oloksella puhaltanut raju myrskytuuli kaatoi Oloksen ja Kapustarinnan tien risteyksessä olevan kaksiosaisen postilaatikkoteli-neet tielle. Syyksi osoittautui kyllästämättömien pystytolppien maarajan alapuolisten osien lahoami-nen. Yhdistyksen jäsen Kai Saksi kutsui välittömästi koolle talkootyhmän, joka korjasi telineet 8.10 istuttamalla telineiden pystytolpat teräsanturoihin ja vaihtamalla tarpeelliset vanhat puuosat kesto-puisiksi. Yhdistys maksoi materiaalit ja muut tarpeelliset kustannukset. Talkoourakasta ja hyvästä lopputuloksesta suuri kiitos Kai Saksille.

Yhdistyksen talous oli v 2021 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta tuki yhdis-tyksemme toimintaa 500 euron toiminta-avustuksella.

Olli Simonen, puheenjohtaja Ritva Niemi, sihteeri

Vuosikokous 29.4.2022 klo 17 etäyhteydellä

Kutsu vuosikokoukseen 29.4.2022

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestetään perjantaina 29.4.2022 klo 17 ja siellä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §:n määräämät asiat:

– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan
lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– vahvistetaan kuluvan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus sekä talousarvio
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta

Kokouksen alussa on perinteinen kokousesitelmä, jonka pitää Discovermuonion projektipäällikkö
Kirsi Vestenius. Hän kertoo Muonion matkailun kehittämissuunnitelmista.

Kokous järjestetään etäyhteydellä teams sovelluksella. Kokoukseen pääset mukaan napsauttamalla
sinisellä näkyvää linkkiä (liittyä voit klo 16.30 alkaen):

https://teams.live.com/meet/9446798625575

Linkin avauduttua seuraa kuvaruudulla näkyviä ohjeita.

Jos linkki ei aukene tai on väriltään musta/tummanharmaa, kopioi linkki ja siirrä se selaimesi osoitekohtaan. Seuraa sen jälkeen kuvaruudun ohjeita.

Ehdotukset toimintakertomukseksi v 2021 ja toimintasuunnitelmaksi v 2022 ao kohdassa yhdistysotsakkeen alla

Hallituksen ehdotus v 2021 toimintasuunnitelmaksi

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.
Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin:

1) Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 7.9.2021 klo 17- Muonion kyläpirtillä.

2) Yhteydenpito jäsenistöön

– jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
– vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
– parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

3) Edunvalvonta

– huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
– pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

4) Jäsenhankinta

5) Muu toiminta
– neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
– järjestetään ruskaviikolla postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
– hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
– yhdistys tukee tilanteesta riippuen stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

EHDOTUS V 2020 TOIMINTASUUNNITELMAKSI

 

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin.

 • Yhdistyksen vuosikokous 7.4.2020 perutaan koronaviruspandemian takia ja siirretään pidettäväksi ruskaviikolla 37  8.9.2020 Muonion kyläpirtillä.

 

 • Yhteydenpito jäsenistöön

 

 • jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
 • vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
 • parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

 

 • Edunvalvonta

 

 • huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
 • pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

 

 • Jäsenhankintakampanja

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on vähentynyt sukupolvenvaihdosten, mökkiomistusten vaihtumisten ym. seurauksena.  Emme aina tavoita uusia omistajia, eivätkä kaikki mökkiläiset saati Oloksen vakioasujamisto tiedä yhdistyksen olemassaolosta ja/tai toiminnasta. Kotisivuinformaation, Oloslaavun ja postilaatikkotelineinformaation ym. keinoin  pyritään lisäämään yhdistyksen tunnettuutta ja Oloksen vakio- ja loma-asukkaiden kiinnostusta yhdistyksemme toimintaan ja jäsenyyteen.

 • Muu toiminta
 • neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
 • järjestetään ruskaviikolla (vko 37) postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
 • hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
 • yhdistys tukee tilanteesta riippuen  stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta  ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

 

Hallituksen ehdotus V 2020 toimintakertomukseksi

Olostunturin asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020 (hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.3.2021)

Vuosi 2020 oli asukasyhdistyksen 26. toimintavuosi. Yhdistyksen toimintaa ohjasi ja rajoitti Suomeenkin levinnyt koronaviruspandemia kokoontumis-, liikkumis- ja tapaamisrajoituksineen. Tämän takia mm pääsiäisen yhdistystapaamiset peruttiin ja vuosikokous siirrettiin ruska-aikaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 103 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 45 perhejäseniä.

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Eila Uotila ja jäseninä Rauno Kiiveri, Lasse Laaksonen, Helena Muotka, Ritva Niemi, Pauli Runtti ja Reijo Rummukainen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja, kirjanpidosta Helena Muotka ja laavumme ylläpidosta laavuisäntä  Pauli Runtti. Toiminnantarkastajana toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönään Marjatta Suominen. Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kolme jäsenkirjettä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 8.9.2020 Muonion Kyläpirtillä18. Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi perinteisen vuosikokousesitelmän piti puheenjohtaja Olli Simonen aiheesta ”Tiedä, miten ehkäiset osteoporoosia ja osteoporoosimurtumia” 

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 10.9.2020 yhdistyksen Oloslaavulla. Tapaamisessa pitkän päivätyön rajamiehenä tehnyt kantamuoniolainen Pentti Reponiemi, joka edelleen toimii ja vaikuttaa aktiivisesti Muonion kuntapolitiikassa ja -yhteisössä, muisteli menneitä tapahtumia ja valotteli tulevia suunnitelmia ja toimia Muoniossa. Häntä kuulemaan ja tuttuja tapaamaan laavulle oli kokoontunut 24 jäsentä.

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan entistä suositumpi retki- ja turistikohde niin jäsenten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste laavun ylläpidon ja ennen kaikkea nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Asiasta on neuvoteltu ja neuvotellaan kunnan kanssa. Kiitos pyyteettömästä ja neuvokkaasta laavun ylläpidosta ja huollosta laavuisäntä Pauli Runtille.

Ruskaviikolla (37 vko) järjestettiin kahdet eri talkoot, joiden aikana laavulle kuljetettiin polttopuut ampumaradalta, korjattiin ja huollettiin Oloskylän postilaatikkotelineet.

Yhdistyksen talous oli v 2020 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta tuki yhdistyksemme toimintaa 495 euron toiminta-avustuksella.

Toimintakertomus 2020

VUOSIKOKOUSKUTSU (jaettu 18.8.2021 jäsenille henkilökohtaisesti)

Kokouskutsu: Yhdistyksemme koronan perusteella siirretty sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 7.9.2021 klo 17 Muonion Kyläpirtillä, Pirkantie 4 b. Muonio

 

Kokouksessa käsitellään  sääntöjen 8§:n määräämät asiat:

 

– esitetään yhdistyksen v 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

– vahvistetaan v 2021 toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä  v 2021 talousarvio

– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ( erovuoroisia ovat Lasse Laaksonen,   Ritva Niemi,  Reijo  Rummukainen, Olli Simonen ja Eila Uotila. Ko henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa  valmiita jatkamaan hallituksessa).

– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. (V 2020 toimentar-kastaja Helena Santala ja varatoimentarkastaja  Marjatta Suominen ovat valmiina jatkamaan ko tehtävissä.)

– päätetään hallituksen jäsenten ja toimentarkastajan palkkiosta.

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat