Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Vuosikokous

Olostunturin Asukasyhdistys ry:n hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi

HALLITUKSEN EHDOTUS SÄÄNTÖMUUTOKSEKSI:

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Olostunturin asukasyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Muonion kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää ja kehittää jäsentensä ja Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta
– edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
– toimia jäsentensä edunvalvojana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– seuraa paikkakunnan yleistä kehitystä sekä Muonioon ja sen ympäristöön kohdistuvia suunnitelmia ja
toimenpide- ehdotuksia
– tekee aloitteita ja laatii kirjelmiä
– järjestää jäsentapaamisia, kokouksia, keskustelu-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä erilaista harrastus- ja
virkistystoimintaa
– harjoittaa tiedotustoimintaa
– tekee yhteistyötä Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, ylläpitää ja kartuttaa määrätarkoituksia varten rahastoja, myöntää stipendejä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä hakemuksesta henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa ja hyväksyy yhdistyksen säännöt sekä omistaa kiinteistön, osakehuoneiston tai niiden osan Olostunturin alueella taikka asuu siellä vakinaisesti.

Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi myös rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön, jonka kannatusmaksun vuosikokous päättää.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet yhdistystä kohtaan päättyvät eroamisvuoden viimeisenä päivänä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

6 § Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköisesti.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

9 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä perusteltu esitys ja toimitettava se kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuussa.

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen jäsenten kaksivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin kolme.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi toiminnan niin vaatiessa asettaa avukseen määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia tai työryhmiä, joiden kokouksissa hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.


11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen tehtävään määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

14 § Muut asiat

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Olustunturin Asukasyhdistys ry:n vuosikokous

Olostunturin asukasyhdistys ry VUOSIKOKOUSKUTSU

Olostunturin asukasyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika Torstai 7.9.2023 klo 16.00.

Paikka Kyläpirtti, Muonion kirkonkylä

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet
Olli Simonen, Eila Uotila, Ritva Niemi, Reijo Rummukainen, Seija Tuulentie.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
10. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
11. Kokouksen päättäminen.

Tilaisuus keskusteluun ja ohjeiden antamiseen uudelle hallitukselle

Yhdistyksen säännöt 28.12.2015

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY                                                                    28.12.2015

SÄÄNNÖT

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Olostunturin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Muonion kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta
  • edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
 • toimia jäsentensä edunvalvojana

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– seuraa paikkakunnan yleistä kehitystä sekä Muonioon ja sen ympäristöön kohdistuvia suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia

– tekee aloitteita ja laatii kirjelmiä

– järjestää jäsentapaamisia kuten kokouksia, keskustelu- koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä erilaista harrastus- ja virkistystoimintaa

– harjoittaa tiedotustoimintaa

tekee yhteistyötä Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, ylläpitää ja kartuttaa määrätarkoituksia varten rahastoja, myöntää stipendejä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö, joka omistaa kiinteistön tai osake-huoneiston tai niiden osan Olostunturin asemakaava-alueilla. Myös oikeustoimikelpoinen yhdistys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt voi liittyä jäseneksi.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kutsuilla.

8 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

  • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 • päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä perusteltu esitys ja toimitettava se kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuussa.

10 § Hallitus

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten kaksivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin neljä.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi toiminnan niin vaatiessa asettaa avukseen määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia tai työryhmiä, joiden kokouksissa hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen tehtävään määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

EU 28.12.2015

VUOSIKOKOUSKUTSU 2016

Olostunturin asukasyhdistys ry VUOSIKOKOUSKUTSU
13.3.2016
Arvoisa yhdistyksen jäsen
OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS
Olostunturin asukasyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 29. maaliskuuta 2016 klo 17.00 Oloshotellilla Muoniossa. Hotellin vastaanotosta ohjataan kokoushuoneeseen.
Ennen varsinaisia kokousasioita Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki ja elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti ovat lupautuneet kertomaan Muonion kunnan ajankohtaisista asioista.
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio vuodelle 2016
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
9. Valitaan hallituksen jäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Kokouksen päättäminen
Varsinaisen kokouksen jälkeen on mahdollisuus keskustella muista jäseniä kiinnostavista asioista.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa,

Puheenjohtaja Eila Uotila Sihteeri Sirpa Stark

Vuosikokous 2015 pöytäkirja

Olostunturin asukasyhdistys ry                                      PÖYTÄKIRJA
                                                                                              30.5.2015
OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 2.4.2015 klo 17.00
Paikka Kiela, Muonion kirkonkylä, Muonio
Läsnä 24 jäsentä, osanottajalista liitteenä 1. Lisäksi läsnä oli Muonion kunnan elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti, joka esitteli asiakohdan 7 jälkeen Oloskylän ja Oloksen luontoliikuntalajien toimin-tapuisto-hankkeen esiselvitystä ja ensiaskeleita 1.6.2015-30.5.2016. Hanketta hallinnoi Muo-nion kunta toteuttajakumppaninaan Olostunturin asukasyhdistys. Liite 2.

Ennen varsinaisia kokousasioita lääkintöneuvos Olli Simonen piti vuosikokousesitelmän ai-heesta ”PANOSTA TERVEYTEESI SENIORI – hyvä terveys ei ole itsestään selvyys”.

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Eila Uotila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Santala ja sihteeriksi Sirpa Stark.
Pöytäkirjantarkastajiksi , jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina valittiin, Pauli Runtti
ja Maija Runtti. .
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-si.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös 2014 ja toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja Eila Uotila esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen (liite 3) ja rahastonhoitaja Helena Santala tilinpäätöksen (liite 4). Puheenjohtaja luki toiminnantarkasta-jien lausunnon (liite 5).
Merkittiin toimintakertomus ja tilinpäätös esitellyiksi sekä toiminnantarkastajien lausunto tie-doksi.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja samoin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2014.
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen, jäsenmaksun suuruuden määrääminen ja ta-lousarvion vahvistaminen
Eila Uotila esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015 (liite 6) ja Helena Santala talousarvion (liite 7) vuodelle 2015.
Vahvistettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma. Päätettiin pitää jäsenmaksu edelleen 20 eurona samoin kuin perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euron suuruisena ja vahvistettiin talousarvio.
8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajille päätettiin maksaa palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
9. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Helena Santala, Olli Simonen, Sirpa Stark, Eila Uotila ja Riitta Virmala sekä varajäseniksi Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti ja Ismo Tolonen.
10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Valittiin toiminnantarkastajiksi Mikko Hellstén ja Marjatta Suominen sekä varatoiminnantarkastajiksi Raimo Hongisto ja Helena Hongisto.
11. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Eila Uotila esitteli hallituksen esityksen Olostunturin asukasyhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi (liite 8). Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Koska päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, pyritään siihen, että toinen käsittely on syksyllä yhdistyksen 20-vuotisjuhlakokouksessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Vakuudeksi

Tapani Santala, puheenjohtaja Sirpa Stark, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.
Oulussa / 2015

Maija Runtti, pöytäkirjantarkastaja Pauli Runtti, pöytäkirjantarkastaja

Muistio kokouksen jälkeen keskustelluista asioista
1) Yhdistyksen 20-vuotisjuhla
Yhdistys täyttää 20 vuotta ja sitä juhlitaan ruska-aikaan viikolla 37. Juhlaa järjestämään valittiin toimikunta, johon kuuluvat Marjatta Suominen, Pauli Runtti, Riitta Virmala ja Eila Uotila.
Hallituksen yhdistyksen kunniajäseneksi kutsumalle pitkäaikaiselle sihteerille Osmo Lappalai-selle ojennetaan juhlassa asiaa koskeva kunniakirja.
2) Syksyllä 2014 Oloksen alueella toteutettuun asukaskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin palkinnot.
Riitta Virmalan neulomat villasukat voitti Kalervo Mattila, Tekstiiliteollisuus Oy:n lahjoittaman huovan Kaija Sipilä ja K-Market Muoniontorin lahjoittamat 12 kg kahvia Eila Uotila.
3) Seuraava yhdistyksen kokous pidetään 9.9.2015 klo 17.00.

VUOSIKOKOUS 2015

Hallitus on päättänyt, että Olostunturin asukasyhdistyksen virallinen, sääntömääräinen vuosikokous pidetään aiempaan tapaan Kiirastorstaina, 2.4.2015 klo 17.00 Kielan Thai-ravintolassa..

Kaikki jäsenet sekä jäseniksi haluavat ovat lämpimästi tervetulleita!

Vuosikokouksen 2014 pöytäkirja

Olostunturin asukasyhdistys ry

 

PÖYTÄKIRJA  OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N  VUOSIKOKOUKSESTA  2014

Aika                           Kiirastorstai  17.4.2014 klo 17.00

Paikka                Kiela, Muonion kirkonkylä

Kokouksen alussa `Kuitua tunturiin` hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen kertoi rakentamishankkeen etenemisestä Olokselle.

Kokouksen avauksen suoritti yhdistyksen puheenjohtaja Eila Uotila.

1.       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eila Uotila, sihteeriksi Osmo Lappalainen ja pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pauli Runtti ja Ismo Tolonen.

2.      Todettiin ja vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.       Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

4.       Sihteeri Osmo Lappalainen esitteli toimintakertomuksen, Riitta Virmala tilinpäätöksen ja Eila Uotila toiminnantarkastajien lausunnon, jotka kaikki hyväksyttiin.

5.       Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille.

6.       Vahvistettiin  hallituksen laatima toimintasuunnitelma pienin täsmennyksin, jäsenmaksun säilyminen ennallaan 20 €  ja perheenjäseniltä 5 €  ja hyväksyttiin rahastonhoitajan laatima talousarvio.

7.       Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

8.       Valittiin hallituksen varsinaiset jäsenet Eila Uotila, Helena Santala, Riitta Virmala, Olli Simonen ja Osmo Lappalainen jatkamaan edelleen. Varajäseniksi valittiin jatkamaan Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Sirpa Stark ja Ismo Tolonen sekä Lasse Laaksonen Antero Taanilan tilalle.

9.       Valittiin toiminnantarkastajat Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten ja varahenkilöt Raimo Hongisto ja Antero Siivola jatkamaan edelleen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18,40.

Varsinaisen kokouksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu lumitöiden kilpailuttamisesta ja muistakin Oloksen asioita. Hallitus lupasi seurata tilannetta.    

 

Eila Uotila                                                   Osmo Lappalainen

puheenjohtaja                                         sihteeri

 

 

 

 

Vuosikokous 2014

Yhdistyksen vuosikokous 2014 pidetään kiirastorstaina 17.4.2014 Muoniossa Kielan Thai-ravintolassa klo 17.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä paljon ajankohtaisia asioita. Kahvitarjoilu! Tervetuloa mukaan kaikki jäsenet sekä jäseniksi haluavat.

Olostunturin asukasyhdistys ry

 

KUTSU OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 2013

Aika                    Tiistai 2.4.2013 klo 17.30

Paikka                Olostunturi,  Lapland Hotels Oloksen kokoustilat, Polar Kodan alin kerros

Kokouksen alussa kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki kertoo Muonion kunnan kuulumisia.

Työjärjestys

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa  ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio
 8. Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Varsinaisen kokouksen jälkeen keskustellaan muista jäseniä kiinnostavista asioista ja hallitus antaa informaatiota mm. Olos-Särkijärvi- Torassieppi-osayleiskaava-asiasta